Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019
• Tên sách:

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

• Mã: SP6392

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 564

• Vận chuyển: Gửi qua bưu điện

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương, từ năm 2019 Bộ kế hoạch và đầu tư ( tổng cục thống kê) biên soạn và công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên. Nội dung " Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019" ( năm đầu tiên phát hành) gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm 5 phần:
Phần I: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018
Phần II: Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018
Phần III: Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp
Phần IV: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp 2018 và giai đoạn 2016-2018 ( Toàn quốc)
Phần V:Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp 2018 và giai đoạn 2016-2018 ( Địa Phương)

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll