Tổng điều tra kinh tế năm 2017-Kết quả hoạt động doanh nghiệp 2017
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017-Kết quả hoạt động doanh nghiệp 2017

• Mã: SP6349

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 1024

• Vận chuyển: Gửi qua bưu điện

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm " Tổng điều tra kinh tế năm 2017- kết quả hoạt động doanh nghiệp" nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng và kết quả sản xuất kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam trong tất cả các ngành kinh tế, trên phạm vi cả nước và các địa phương giai đoạn 2011-2016. Nội dung ấn phẩm gồm 2 phần:
- Phần 1: Tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-2016
- Phần 2: Số liệu cơ bản về sự phát triển của DNVN giai đoạn 2011-2016

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll