Tổng điều tra kinh tế năm 2017- Kết quả hoạt động giáo dục và đào tạo
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017- Kết quả hoạt động giáo dục và đào tạo

• Mã: SP6351

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 183

• Vận chuyển: Gửi qua bưu điện

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Từ thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Tổng cục thống kê biên soạn và xuất bản ấn phẩm: " Kết quả hoạt động giáo dục và đào tạo" nhằm đánh giá vai trò của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, phản ánh kết quả hoạt động giáo dục đào tạo sau 5 năm kể từ năm 2012....Ấn phẩm gồm 2 phần:
- Phần I: Tổng quan về giáo dục và đào tạo qua kết quả Tổng điều tra kinh tế 2017
- Phần II: Các biểu số liệu

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll