Tổng điều tra kinh tế năm 2017- kết quả hoạt động văn hóa, thể thao
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017- kết quả hoạt động văn hóa, thể thao

• Mã: SP7403

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 201

• Vận chuyển: Gửi qua bưu điện

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Văn hóa, thể thao là lĩnh vực quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Thực tế trên thế giới cho thấy, phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa, coi văn hóa là một trong các nguồn lực để phát triển đất nước. Với tầm quan trọng của lĩnh vực văn hóa, thể thao trên cơ sở kết quả của Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm " Tổng điều tra kinh tế năm 2017- kết quả hoạt động văn hóa, thể thao" bao gốm 1 số nhận định khái quát về sự phát triển của hoạt động văn hóa, thể thao, các biểu số liệu tổng hợp về số lượng cơ sở, lao động, kết quả hoạt động văn hóa, thể thao ở nước ta...

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll