Niên giám thống kê tỉnh/thành phố

  • grid
  • list
Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố là ấn phẩm được các Cục Thống kê phát hành hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương qua các năm.
Chỉ tiêu đưa vào Niên giám được thu thập và tính toán theo đúng phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu được tổng hợp từ các cuộc điều tra thống kê, các báo cáo thống kê chuyên ngành; một số chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê tính trên phạm vi cả nước sau đó phân tổ cho cấp tỉnh thống nhất sử dụng.

Trang 1    27/273 Sản phẩm

Scroll