Tài liệu khác

  • grid
  • list
Thông tin thống kê là sản phẩm cuối cùng của hoạt động thống kê. Tuyên truyền, phổ biến để đưa thông tin thống kê đến gần hơn với mọi đối tượng sử dụng là nhiệm vụ quan trọng của toàn Ngành. Những năm gần đây, thư viện Thống kê đang được đánh giá là một trong những kênh phổ biến thông tin thống kê khá hiệu quả; trở thành địa chỉ vàng, là điểm đến tin cậy của đông đảo người dùng tin trong và ngoài nước.

Trang 1    27/91 Sản phẩm

Scroll